SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading

KKVK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Amaç

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Gürsan İnşaat Makinaları (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 1. Kapsam

Şirket çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamında olup şirketin uhdesinde bulunan ya da şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanacaktır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

VERİ KATEGORİLERİ

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

Kimlik

Çalışan adayı, çalışan, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçi, tedarikçi yetkilisi.

İletişim

Çalışan adayı, çalışan, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçi, tedarikçi yetkilisi.

Lokasyon

Çalışan adayı, çalışan, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi.

Özlük

Çalışan

Hukuki İşlem

Çalışan, ürün veya hizmet alan kişi

Müşteri İşlem

Ürün veya hizmet alan kişi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan adayı, çalışan, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi

Finans

Çalışan, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi yetkilisi

Mesleki Deneyim

Çalışan adayı, çalışan

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan adayı, çalışan, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi

Sağlık Bilgileri

Çalışan adayı, çalışan, stajyer

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışan adayı, çalışan

Biyometrik Veri

Çalışan

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz GÜRSAN İNŞAAT MAKİNALARI tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve akdi yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11’inci maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin yazılı talebinizi Ahi Evran Mahallesi 225. Cadde No: 101 Sincan/ ANKARA adresine ıslak imzalı olarak veya info@gur-san.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.